Telefon  +48 662 836 567

  Telefon  +48 535 766 533

  Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Zawód adwokata wymaga zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyskał on w związku z prowadzeniem sprawy – jej zachowanie jest obowiązkiem adwokata pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Zakaz obejmuje tajemnicę obrońcy i dotyczy okoliczności, o których dowiedział młotek na stolesię, udzielając porady prawnej (nawet, jeżeli ostatecznie nie podjął się obrony) oraz informacji uzyskanych przy prowadzeniu sprawy, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Oznacza to, że adwokata nie wolno przesłuchiwać jako świadka co do faktów, o których dowiedział się jako obrońca.

Wynika to z etyki zawodu oraz z mocy prawa - głównie ustawy prawo o adwokaturze oraz uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej. Tajemnica adwokacka jest objęta ochroną bezwzględną i powinna być respektowana przez organy procesowe.

Obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oznacza również obowiązek jej chronienia, co ma znaczenie, szczególnie w czasach nowych technologii. Dlatego każdy adwokat powinien stosować wszelkie środki zabezpieczające, np. oprogramowanie antywirusowe, szyfrowanie dokumentów czy ochronę tożsamości. Warto dodać, że obowiązek dochowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie – obrońca nigdy nie zostaje zwolniony z obowiązku dochowania poufności. Oznacza to, że nawet śmierć klienta nie zwalnia go z tajemnicy, a jej zachowanie ma charakter dożywotni.

Co obejmuje tajemnica adwokacka?

Tajemnica adwokacka obejmuje wszystkie informacje związane z udzielaniem pomocy prawnej lub prowadzeniem sprawy. Uwzględnia ona słowa oraz zgromadzone materiały uzyskane od klienta i osób powiązanych. Bez tajemnicy adwokackiej rzetelne świadczenie usług prawnych byłoby niemożliwe. Tajemnicą zawodową objęte są głównie:

  • akta i zawarte w nich materiały,
  • informacje, notatki i dokumenty uzyskane od klienta oraz osób powiązanych,
  • źródła finansowania, z jakich opłacane jest honorarium adwokata.

Tajemnicą adwokacką objęte są również informacje, które adwokat uzyskał w toku lub przy okazji innych czynności. Co więcej, mogą to być osobiście poczynione spostrzeżenia i obserwacje dotyczące całej sprawy, jak i samego klienta.

Informacje pozyskiwane przez adwokata z Suwałk w związku z udzielaniem pomocy prawnej można podzielić na:

  • nieujawnialne, czyli nienadające się do wykorzystania,
  • względnie nieujawnialne lub względnie ujawnialne pod pewnymi warunkami, czyli nadające się do potencjalnego wykorzystania w określonych sytuacjach oraz wobec określonych osób,
  • względnie ujawnialne - pod pewnymi warunkami, czyli nadające się do potencjalnego wykorzystania w celu świadczenia pomocy prawnej oraz w przekazach publicznych,
  • ujawnialne, czyli nadające się do wykorzystania i dotyczące okoliczności powszechnie znanych.

Kiedy adwokat może być zwolniony z zachowania tajemnicy?

Zwolnienie adwokata z zachowania tajemnicy adwokackiej jest możliwe tylko w ściśle określonych przez prawo przypadkach. Jednym z takich przypadków jest przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnego lub nieujawnionego źródła oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmowi – wynika to z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Innym przypadkiem jest sprawa karna o morderstwo. Wówczas do przesłuchania adwokata może dojść wtedy, gdy wiedza o możliwości popełnienia przestępstwa jest niezwykle ważna dla dobra wymiaru sprawiedliwości oraz nie ma możliwości ustalenia przebiegu zdarzenia na podstawie innych materiałów dowodowych.

Warto tutaj dodać, że zgodnie z art. 261 § 2 k.p.c. świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, (…) jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. W takiej sytuacji adwokat może rozstrzygnąć, czy tajemnica zawodowa jest na tyle istotna i kluczowa, że świadek może odmówić odpowiedzi na pytanie. Możliwość dysponowania poufnymi informacjami w łączącej adwokata z jego klientem relacji wewnętrznej zależeć powinna od zgodnej decyzji.

To samo tyczy się adwokata, który został powołany w charakterze świadka – może on skorzystać z prawa odmowy odpowiedzi na pytanie. Takie uprawnienie nie przysługuje jednak adwokatom na gruncie postępowania karnego. Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej jest etycznie bezwzględny, co oznacza, że, nawet jeśli przepisy dopuszczają możliwość zwolnienia z tajemnicy zawodowej, to adwokat ma obowiązek ją zachować.